αναδιαρθρώνομαι


αναδιαρθρώνομαι
αναδιαρθρώνομαι, αναδιαρθρώθηκα, αναδιαρθρωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.